Produktový rad RV SYSTÉM ®

Dná revíznych šachiet a uličných vpustí, vyrábané z polypropylenu, dsponujúce homogénnou stenou s vysokou kruhovou tuhostou a vynikajúce svojou vysokou teplotnou odolnosťou do 95°C. Základ pre konštrukciu revíznych šachiet domových kanalizačných prípojok a dvorných vpustí ako súčasti ďaždovej kanalizácie.

image

Nie. Nie je dovolené potrubie daždovej a splaškovej vody vo vnútri budovy zvádzať dohromady. Potrubie sa môžu previesť do spoločného potrubia mimo budov (pokiaľ možno blízko pripojovacieho kanálu na hranici pozemku)

Výnimka sa stane platnou, pokiaľ sa jedná o hraničnú zástavbu, potom je prípustné aj zvedenie potrubia daždovej a splaškovej vody dohromady aj vo vnútri budovy.

Maximálne prevádzkové teploty nájdete v jednotlivých katalógoch odpadných a kanlizačných systémov a tesnení

trvalá krátkodobá
90°C 100°C

Tesnenie Oblasti použitia - teploty
SBR (u výrobcu/v rámci diela) cca. -50°C až +100°C
EPDM cca. -50°C až +150°C
NBR (je možné objednat samostatne) cca. -30°C až +100°C

SBR Zlepšená odolnosť voči oderu a stárnutiu, dobrá odolnosť voči prevádzkovým kvapalinám
EPDM Výborné stálosti voči oderu, stárnutiu i voči prevádzkovým kvapalinám
NBR Mnohostranne použiteľný materiál. Tesnenie pre styk s minerálnym olejom alebo pohonnými hmotami. Zlá odolnosť voči ozónu a poveternostným vplyvom.

Naše produkty KG-Systém (PVC)® sú vyrábané v triedach SN 4 a SN 8, KG 2000 Polypropylen® potom v triede SN 8 (meraním v certifikovaných skúšobniach potvrdené hodnoty vyššie než SN 10).

"Uloženie v oblasti spodnej vody len vtedy, pokiaľ je zaistené, aby nemohlo dôjsť k premiestneniu a presunutiu materiálu násypu (napr. zabetónovaním do filtračnej vrstvy drobného štrku)."

"Pri prácah v oblasti spodnej vody je potrebné zaistiť, aby oporná vrstva uloženia bola behom realizácie stavby bez obsahu vody."

"Zónu potrubia je potrebné chrániť oproti každej predvídateľnej zmene nosnosti, stability alebo lože, kedy táto zmena môže byť vyvolaná: napr. pôsobením spodnej vody."

V prípade pochybností o vhodnosti uloženia kanalizačného potrubia nás kontaktujte a my prevedieme statický výpočet.

Máme k dispozícií protokol skúšok výrobcu tesniacich krúžkov firmy M.O.L. o "tesnosti pri vonkajšom pretlaku" (ze dne 14.07.2004). Tu bola prevedená skúška proti pôsobeniu vonkajšieho tlaku vo výške 0,5 baru (5m vodného stĺpca).

Nie. Toto ustanovanie slúži okrem iného k výlúčeniu vytvárania (spätného) vzdutia a zadržovaného množstva vo vnútri systému.

Uloženie trubiek so zásuvnými nátrubkami/spojkami sa spravidla vykonáva tak, že špičatý koniec je v smere prúdenia. Špičatý koniec sa zasúva do nátrubku/spojky.

Citát z príručky plastových trubiek (4. vydanie, odst. 3.4.4 Výstavba kanálov a potrubí odpadnej vody, strana 463)

Na základe toho je uloženie potrubia v smere prúdenia jasne definované.

Technická podpora

Kontaktuj nás
  • - Ing. Vojtěch Dědic
  • - od 7:00 do 18:00
  • - +420 565 777 112
  • - +420 725 960 761
  • - servis@ostendorf-osma.cz