Ochrana osobných údajov

SÚHLAS s poskytnutím osobných údajov

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je: Ostendorf - OSMA s. R. O., So sídlom Komorovice 1, 396 01 Humpolec.

Spracovateľ osobných údajov

Spracovateľom osobných údajov je: Ostendorf - OSMA s. R. O., So sídlom Komorovice 1, 396 01 Humpolec.

Osobné údaje je oprávnený tiež spracovávať ktorýkoľvek zamestnanec správcu.

Text súhlasu
Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky alebo kontaktovanie cez formulára v zmysle ust. § 5 ods. 2 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako "zákon o ochrane osobných údajov"), a v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ), ktoré nadobudne účinnosť 25. 5. 2018, Súhlasím so spracovaním a uchovaním osobných údajov.

Aké údaje budú spracované
Meno a priezvisko, prípadne obchodné meno, bydlisko (ulica, č. P./č. O, mesto, PSČ, štát) alebo sídlo, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, IP adresa,

K akým účelom budú osobné údaje spracované a uchované
Osobné údaje, ktorými sú:
meno a priezvisko, prípadne obchodné meno,

bydliska (ulica, č. p./č. o, mesto, PSČ, štát) alebo sídlo,

e-mailová adresa,

telefónne číslo,

bude správca zhromažďovať, uchovávať a spracovávať pre nasledujúce účely:

pre uzavretie zmluvy,

pre zasielanie upozornení a oznámení týkajúcich sa obchodného prípadu,

pre zasielanie marketingových oznámení správcu,

pre poskytnutie tretím osobám, ktorými sú naši obchodní partneri, aby ich tieto osoby užili na nasledujúce účely: doručenia tovaru, správa a propagácie na sociálnych sieťach.


Doba, po ktorú budú osobné údaje uchované
Správca bude uchovávať osobné údaje po dobu nevyhnutne nutnú. Najdlhšie bude správca uchovávať osobné údaje po dobu 5 rokov.

Akým spôsobom budú osobné údaje spracované a uchované?
Osobné údaje budú spracované: strojovo (automatizovane) prostredníctvom počítačov a počítačových programov; v písomnej podobe;

Práva dotknutej osoby, informácie a prístup k osobným údajom
Ako subjekt údajov mám právo na prístup k mojim osobným údajom, mám právo na ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania.

Mám právo požadovať informáciu, aké osobné údaje sú spracovávané a mám právo požadovať vysvetlenie ohľadom spracovanie osobných údajov.

Ďalej mám právo namietať proti spracovaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov (tj. Právo získať osobné údaje, ktoré sa ma týkajú, ktoré som poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, bližšie pozri. Čl. 20 GDPR) .

Mám právo súhlas kedykoľvek odvolať, bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak je spracovanie založené na článku. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takéto právo nemám najmä vtedy, ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje (najmä povinnosti týkajúce sa LVTČ).

Ako subjekt údajov som informovaný o tom, že súhlas s poskytnutím údajov môžem odvolať vyplnením formulára na webovej stránke na adrese http://www.forsite.cz/ochrana-osobnich-udaju alebo odoslaním e-mailu na adresu support@forsite.cz

Ako subjekt údajov mám právo požiadať o informáciu o spracovaní mojich osobných údajov, pričom túto informáciu je správca povinný mi bez zbytočného odkladu odovzdať. Obsah informácie je daný ustanovením § 12 ods. 2 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Ako subjekt údajov mám v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov právo obrátiť sa na správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Správca prehlasuje, že pri spracovaní nedochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie, uvedenému v článku. 22 ods. 1 a 4 GDPR.

Správca prehlasuje, že osobné údaje nie sú spracovávané na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Správca prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať:

strojovo (automatizovane) prostredníctvom počítačov a počítačových programov v písomnej podobe


Spracovanie osobných údajov projektantov
Osobné údaje projektantov (FOP) spracováva spoločnosť Ostendorf - OSMA v rámci prevádzkovania elektronickej Knižnice SW (OSMA) na webových stránkach spoločnosti za účely: propagačné a marketingové účely, prezentácia tovaru. Právnymi tituly spracovanie sú:

Oprávnené záujmy správcu
Súhlas subjektu údajov
Záverečné ustanovenia
Ako subjekt údajov prehlasujem, že som si vedomý (a) svojich práv podľa ust. § 12 a § 21 zákona o ochrane osobných údajov a svojich práv podľa GDRP.

Prehlasujem, že všetky poskytnuté údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobro